Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王佩解》

Library Resources
1 王佩解:
王者所佩在德,德在利民,民在順上,合為在因時,應事則易成,謀成在周長,有功在力多,昌大在自克,不過在數懲,不困在豫慎,見禍在未形,除害在能斷,安民在知過,用兵在知時,勝大患在合人心,殃毒在信疑,●子在聽內,化行在知和,施舍在平心,不幸在不聞其過,福在受諫,基在愛民,固在親賢,禍福在所密,利害在所近,存亡在所用,離合在出命,尊在慎威,安在恭已,危亡在不知時。見善而怠,時至而疑,亡正處邪,是弗能居,此得失之方也,不可不察。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/wang-pei