Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《武紀解》

Library Resources
1 武紀解:
幣帛之閒,有巧言令色,事不成。車甲之閒,有巧言令色,事不捷。克□事而有武色,必失其德。臨權而疑,必離其災。□□不捷,智不可□□於不足,并於不幾,則始而施,幾而弗免無功。國有三守,卑辭重幣以服之,弱國之守也。脩備以待戰,敵國之守也。循山川之險而固之,僻國之守也。伐服不祥,伐戰危,伐險難,故伐善者,不伐三守。伐國有六時、五動、四順,閒其疏,薄其疑,推其危,扶其弱,乘其衰,暴其約,此謂六時。扶之而不讓,振之而不動,數之而不服,暴之而不革,威之而不恐,未可伐也,此謂五動。立之害,毀之利,克之易,并之能,以時伐之,此謂四順。立之不害,毀之不利,唯克之易,并之不能,可伐也。立之害,毀之未利,克之難,并之不能,可動也。靜以待眾,力不與爭,權弗果據,德不肆國,若是而可毀也。地荒而不振,德衰而失與,無苦而危矣。求之以其道,□□無不得,為之以其事,而時無不成,有利備,無患事。時至而不迎,大祿乃遷,延之不道,行事乃困,不作小□動大殃。謀有不足者三,仁廢則文謀不足,勇廢則武謀不足,備廢則事謀不足。國有本,有幹,有權,有倫質,有樞體。土地,本也,人民,幹也,敵國侔交,權也,政教順成,倫質也,君臣和□,樞體也。土地未削,人民未散,國權未傾,倫質未移,雖有昏亂之君,國未亡也。國有幾失,居之不可阻,體之小也。不畏鄰家,難復飾也。封疆侵淩,難復振也。服國從失,難復扶也。大國之無養,小國之畏事,不可以本權失鄰家之交,不可以枉繩失鄰家之交,不據直以約,不虧體以陰,不可虞而奪也,不可策而服也,不可親而侵也,不可摩而測也,不可求而循也。施度於體不慮費,事利於國不計勞,失德喪服於鄰家,則不顧難矣。交體侵淩,則不顧權矣。封疆不時得其所,無為養民矣。合同不得其位,無畏患矣。百姓屈急,無藏畜矣。擠社稷,失宗廟,離墳墓,困鬼神,殘宗族,無為愛死矣。卑辭而不聽,□財而無枝,計戰而不足,近告而無顧,告過而不悔,請服而不得,然後絕好于閉門,循險近,說外援,以天命無為,是定亡矣。凡有事君民守社稷宗廟而先衰亡者,皆失禮也。大事不法弗可作,法而不時弗可行,時而失禮弗可長,得禮而無備弗可成。舉物不備而欲致大功於天下者,未之有也。勢不求周流,舉而不幾其成,亡。薄其事而求厚其功,亡。內無文道,外無武道,往不復來者,亡。有悔而求合者,亡。不難不費而致大功,古今未有。據名而不辱,應行而不困,唯禮。得之而無逆,失之而無咎,唯敬。成事而不難,序功而不費,唯時。勞而有成,費而不亡,唯當。施而不拂,成而有權,久之而能□,唯義。不知所取之量,不知所施之度,不知動靜之時,不知吉凶之事,不知困達之謀,疑此五者,未可以動大事。恃名不久,恃功不立,虛願不至,妄為不祥。大上敬而服,其次欲而得,其次奪而得,其次爭而克,其下動而上資其力。凡建國君民,內事文而和,外事武而義,其形慎而殺,其政直而公,本之以禮,動之以時,正之以度,師之以法,成之以仁,此之謂也。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/wu-ji