Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 歷書

《歷書》

Books referencing 《歷書》 Library Resources
1 歷書:
昔自在古,歷建正作於孟春。於時冰泮發蟄,百草奮興,秭鳺先滜。物乃歲具,生於東,次順四時,卒于冬分。時雞三號,卒明。撫十二[月]節,卒于丑。日月成,故明也。明者孟也,幽者幼也,幽明者雌雄也。雌雄代興,而順至正之統也。日歸于西,起明於東;月歸於東,起明于西。正不率天,又不由人,則凡事易壞而難成矣。

2 歷書:
王者易姓受命,必慎始初,改正朔,易服色,推本天元,順承厥意。

3 歷書:
太史公曰:神農以前尚矣。蓋黃帝考定星歷,建立五行,起消息,正閏餘,於是有天地神祇物類之官,是謂五官。各司其序,不相亂也。民是以能有信,神是以能有明德。民神異業,敬而不瀆,故神降之嘉生,民以物享,災禍不生,所求不匱。

4 歷書:
少暤氏之衰也,九黎亂德,民神雜擾,不可放物,禍菑薦至,莫盡其氣。顓頊受之,乃命南正重司天以屬神,命火正黎司地以屬民,使復舊常,無相侵瀆。

5 歷書:
其後三苗服九黎之德,故二官咸廢所職,而閏餘乖次,孟陬殄滅,攝提無紀,歷數失序。堯復遂重黎之後,不忘舊者,使復典之,而立羲和之官。明時正度,則陰陽調,風雨節,茂氣至,民無夭疫。年耆禪舜,申戒文祖,云「天之歷數在爾躬」。舜亦以命禹。由是觀之,王者所重也。

6 歷書:
夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。蓋三王之正若循環,窮則反本。天下有道,則不失紀序;無道,則正朔不行於諸侯。

7 歷書:
幽、厲之後,周室微,陪臣執政,史不記時,君不告朔,故疇人子弟分散,或在諸夏,或在夷狄,是以其禨祥廢而不統。周襄王二十六年閏三月,而春秋非之。先王之正時也,履端於始,舉正於中,歸邪於終。履端於始,序則不愆;舉正於中,民則不惑;歸邪於終,事則不悖。

8 歷書:
其後戰國并爭,在於彊國禽敵,救急解紛而已,豈遑念斯哉!是時獨有鄒衍,明於五德之傳,而散消息之分,以顯諸侯。而亦因秦滅六國,兵戎極煩,又升至尊之日淺,未暇遑也。而亦頗推五勝,而自以為獲水德之瑞,更名河曰「德水」,而正以十月,色上黑。然歷度閏餘,未能睹其真也。

9 歷書:
漢興,高祖曰「北畤待我而起」,亦自以為獲水德之瑞。雖明習歷及張蒼等,咸以為然。是時天下初定,方綱紀大基,高后女主,皆未遑,故襲秦正朔服色。

10 歷書:
至孝文時,魯人公孫臣以終始五德上書,言「漢得土德,宜更元,改正朔,易服色。當有瑞,瑞黃龍見」。事下丞相張蒼,張蒼亦學律歷,以為非是,罷之。其後黃龍見成紀,張蒼自黜,所欲論著不成。而新垣平以望氣見,頗言正歷服色事,貴幸,後作亂,故孝文帝廢不復問。

11 歷書:
至今上即位,招致方士唐都,分其天部;而巴落下閎運算轉歷,然後日辰之度與夏正同。乃改元,更官號,封泰山。因詔御史曰:「乃者,有司言星度之未定也,廣延宣問,以理星度,未能詹也。蓋聞昔者黃帝合而不死,名察度驗,定清濁,起五部,建氣物分數。然蓋尚矣。書缺樂弛,朕甚閔焉。朕唯未能循明也,紬績日分,率應水德之勝。今日順夏至,黃鐘為宮,林鐘為徵,太蔟為商,南呂為羽,姑洗為角。自是以後,氣復正,羽聲復清,名復正變,以至子日當冬至,則陰陽離合之道行焉。十一月甲子朔旦冬至已詹,其更以七年為太初元年。年名『焉逢攝提格』,月名『畢聚』,日得甲子,夜半朔旦冬至。」

12 歷書:
歷術甲子篇太初元年,歲名「焉逢攝提格」,月名「畢聚」,日得甲子,夜半朔旦冬至。

13 歷書:
正北十二無大餘,無小餘;無大餘,無小餘;焉逢攝提格太初元年。

14 歷書:
十二大餘五十四,小餘三百四十八;大餘五,小餘八;端蒙單閼二年。

15 歷書:
閏十三大餘四十八,小餘六百九十六;大餘十,小餘十六;游兆執徐三年。

16 歷書:
十二大餘十二,小餘六百三;大餘十五,小餘二十四;彊梧大荒落四年。

17 歷書:
十二大餘七,小餘十一;大餘二十一,無小餘;徒維敦牂天漢元年。

18 歷書:
閏十三大餘一,小餘三百五十九;大餘二十六,小餘八;祝犁協洽二年。

19 歷書:
十二大餘二十五,小餘二百六十六;大餘三十一,小餘十六;商橫涒灘三年。

20 歷書:
十二大餘十九,小餘六百一十四;大餘三十六,小餘二十四;昭陽作鄂四年。

21 歷書:
閏十三大餘十四,小餘二十二;大餘四十二,無小餘;橫艾淹茂太始元年。

22 歷書:
十二大餘三十七,小餘八百六十九;大餘四十七,小餘八;尚章大淵獻二年。

23 歷書:
閏十三大餘三十二,小餘二百七十七;大餘五十二,小餘一十六;焉逢困敦三年。

24 歷書:
十二大餘五十六,小餘一百八十四;大餘五十七,小餘二十四;端蒙赤奮若四年。

25 歷書:
十二大餘五十,小餘五百三十二;大餘三,無小餘;游兆攝提格征和元年。

26 歷書:
閏十三大餘四十四,小餘八百八十;大餘八,小餘八;彊梧單閼二年。

27 歷書:
十二大餘八,小餘七百八十七;大餘十三,小餘十六;徒維執徐三年。

28 歷書:
十二大餘三,小餘一百九十五;大餘十八,小餘二十四;祝犁大芒落四年。

29 歷書:
閏十三大餘五十七,小餘五百四十三;大餘二十四,無小餘;商橫敦牂後元元年。

30 歷書:
十二大餘二十一,小餘四百五十;大餘二十九,小餘八;昭陽汁洽二年。

31 歷書:
閏十三大餘十五,小餘七百九十八;大餘三十四,小餘十六;橫艾涒灘始元元年。

32 歷書:
正西十二大餘三十九,小餘七百五;大餘三十九,小餘二十四;尚章作噩二年。

33 歷書:
十二大餘三十四,小餘一百一十三;大餘四十五,無小餘;焉逢淹茂三年。

34 歷書:
閏十三大餘二十八,小餘四百六十一;大餘五十,小餘八;端蒙大淵獻四年。

35 歷書:
十二大餘五十二,小餘三百六十八;大餘五十五,小餘十六;游兆困敦五年。

36 歷書:
十二大餘四十六,小餘七百一十六;無大餘,小餘二十四;彊梧赤奮若六年。

37 歷書:
閏十三大餘四十一,小餘一百二十四;大餘六,無小餘;徒維攝提格元鳳元年。

38 歷書:
十二大餘五,小餘三十一;大餘十一,小餘八;祝犁單閼二年。

39 歷書:
十二大餘五十九,小餘三百七十九;大餘十六,小餘十六;商橫執徐三年。

40 歷書:
閏十三大餘五十三,小餘七百二十七;大餘二十一,小餘二十四;昭陽大荒落四年。

41 歷書:
十二大餘十七,小餘六百三十四;大餘二十七,無小餘;橫艾敦牂五年。

42 歷書:
閏十三大餘十二,小餘四十二;大餘三十二,小餘八;尚章汁洽六年。

43 歷書:
十二大餘三十五,小餘八百八十九;大餘三十七,小餘十六;焉逢涒灘元平元年十二大餘三十,小餘二百九十七;大餘四十二,小餘二十四;端蒙作噩本始元年。

44 歷書:
閏十三大餘二十四,小餘六百四十五;大餘四十八,無小餘;游兆閹茂二年。

45 歷書:
十二大餘四十八,小餘五百五十二;大餘五十三,小餘八;彊梧大淵獻三年。

46 歷書:
十二大餘四十二,小餘九百;大餘五十八,小餘十六;徒維困敦四年。

47 歷書:
閏十三大餘三十七,小餘三百八;大餘三,小餘二十四;祝犁赤奮若地節元年。

48 歷書:
十二大餘一,小餘二百一十五;大餘九,無小餘;商橫攝提格二年。

49 歷書:
閏十三大餘五十五,小餘五百六十三;大餘十四,小餘八;昭陽單閼三年。

50 歷書:
正南十二大餘十九,小餘四百七十;大餘十九,小餘十六;橫艾執徐四年。

51 歷書:
十二大餘十三,小餘八百一十八;大餘二十四,小餘二十四;尚章大荒落元康元年。

52 歷書:
閏十三大餘八,小餘二百二十六;大餘三十,無小餘;焉逢敦牂二年。

53 歷書:
十二大餘三十二,小餘一百三十三;大餘三十五,小餘八;端蒙協洽三年。

54 歷書:
十二大餘二十六,小餘四百八十一;大餘四十,小餘十六;游兆涒灘四年。

55 歷書:
閏十三大餘二十,小餘八百二十九;大餘四十五,小餘二十四;彊梧作噩神雀元年。

56 歷書:
十二大餘四十四,小餘七百三十六;大餘五十一,無小餘;徒維淹茂二年。

57 歷書:
十二大餘三十九,小餘一百四十四;大餘五十六,小餘八;祝犁大淵獻三年。

58 歷書:
閏十三大餘三十三,小餘四百九十二;大餘一,小餘十六;商橫困敦四年。

59 歷書:
十二大餘五十七,小餘三百九十九;大餘六,小餘二十四;昭陽赤奮若五鳳元年。

60 歷書:
閏十三大餘五十一,小餘七百四十七;大餘十二,無小餘;橫艾攝提格二年。

61 歷書:
十二大餘十五,小餘六百五十四;大餘十七,小餘八;尚章單閼三年。

62 歷書:
十二大餘十,小餘六十二;大餘二十二,小餘十六;焉逢執徐四年。

63 歷書:
閏十三大餘四,小餘四百一十;大餘二十七,小餘二十四;端蒙大荒落甘露元年。

64 歷書:
十二大餘二十八,小餘三百一十七;大餘三十三,無小餘;游兆敦執二年。

65 歷書:
十二大餘二十二,小餘六百六十五;大餘三十八,小餘八;彊梧協洽三年。

66 歷書:
閏十三大餘十七,小餘七十三;大餘四十三,小餘十六;徒維涒灘四年。

67 歷書:
十二大餘四十,小餘九百二十;大餘四十八,小餘二十四;祝犁作噩黃龍元年。

68 歷書:
閏十三大餘三十五,小餘三百二十八;大餘五十四,無小餘;商橫淹茂初元元年。正東十二大餘五十九,小餘二百三十五;大餘五十九,小餘八;昭陽大淵獻二年。

69 歷書:
十二大餘五十三,小餘五百八十三;大餘四,小餘十六;橫艾困敦三年。

70 歷書:
閏十三大餘四十七,小餘九百三十一;大餘九,小餘二十四;尚章赤奮若四年。

71 歷書:
十二大餘十一,小餘八百三十八;大餘十五,無小餘;焉逢攝提格五年。

72 歷書:
十二大餘六,小餘二百四十六;大餘二十,小餘八;端蒙單閼永光元年。

73 歷書:
閏十三無大餘,小餘五百九十四;大餘二十五,小餘十六;游兆執徐二年。

74 歷書:
十二大餘二十四,小餘五百一;大餘三十,小餘二十四;彊梧大荒落三年。

75 歷書:
十二大餘十八,小餘八百四十九;大餘三十六,無小餘;徒維敦牂四年。

76 歷書:
閏十三大餘十三,小餘二百五十七;大餘四十一,小餘八;祝犁協洽五年。

77 歷書:
十二大餘三十七,小餘一百六十四;大餘四十六,小餘十六;商橫涒灘建昭元年。

78 歷書:
閏十三大餘三十一,小餘五百一十二;大餘五十一,小餘二十四;昭陽作噩二年。

79 歷書:
十二大餘五十五,小餘四百一十九;大餘五十七,無小餘;橫艾閹茂三年。

80 歷書:
十二大餘四十九,小餘七百六十七;大餘二,小餘八;尚章大淵獻四年。

81 歷書:
閏十三大餘四十四,小餘一百七十五;大餘七,小餘十六;焉逢困敦五年。

82 歷書:
十二大餘八,小餘八十二;大餘十二,小餘二十四;端蒙赤奮若竟寧元年。

83 歷書:
十二大餘二,小餘四百三十;大餘十八,無小餘;游兆攝提格建始元年。

84 歷書:
閏十三大餘五十六,小餘七百七十八;大餘二十三,小餘八;彊梧單閼二年。

85 歷書:
十二大餘二十,小餘六百八十五;大餘二十八,小餘十六;徒維執徐三年。

86 歷書:
閏十三大餘十五,小餘九十三;大餘三十三,小餘二十四;祝犁大荒落四年。

87 歷書:
右歷書:大餘者,日也。小餘者,月也。端(旃)蒙者,年名也。支:丑名赤奮若,寅名攝提格。干:丙名游兆。正北,冬至加子時;正西,加酉時;正南,加午時;正東,加卯時。

URN: ctp:shiji/li-shu1