Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 三代世表

《三代世表》

Books referencing 《三代世表》 Library Resources
1 三代世表:
太史公曰:五帝、三代之記,尚矣。自殷以前諸侯不可得而譜,周以來乃頗可著。孔子因史文次春秋,紀元年,正時日月,蓋其詳哉。至於序尚書則略,無年月;或頗有,然多闕,不可錄。故疑則傳疑,蓋其慎也。

2 三代世表:
余讀諜記,黃帝以來皆有年數。稽其歷譜諜終始五德之傳,古文咸不同,乖異。夫子之弗論次其年月,豈虛哉!於是以五帝系諜、尚書集世紀黃帝以來訖共和為世表。

3 三代世表:

4 三代世表:
成王誦魯周公旦,武王弟。初封。齊太公尚,文王、武王師。初封。晉唐叔虞,武王子。初封。秦惡來,助紂。父飛廉,有力。楚熊繹。繹父鬻熊,事文王。初封。宋微子啟,紂庶兄。初封。衛康叔,武王弟。初封。陳胡公滿,舜之後。初封。蔡叔度,武王弟。初封。曹叔振鐸,武王弟。初封。燕召公奭,周同姓。初封。
康王釗刑錯四十餘年。魯公伯禽丁公呂伋晉侯燮女防熊乂微仲,啟弟。康伯申公蔡仲九世至惠侯。
昭王瑕南巡不返。不赴,諱之。考公乙公武侯旁皋熊黮宋公孝伯相公蔡伯太伯
穆王滿。作甫刑。荒服不至。煬公,考公弟。癸公成侯大几熊勝丁公嗣伯孝公宮侯仲君
恭王伊扈幽公哀公厲侯大駱熊煬湣公,丁公弟。疌伯慎公厲侯宮伯
懿王堅。周道衰,詩人作刺。魏公胡公靖侯非子熊渠煬公,湣公弟。靖伯幽公武侯孝伯
孝王方,懿王弟。厲公獻公弒胡公。秦侯熊無康厲公貞伯釐公夷伯
夷王燮,懿王子。獻公,厲公弟。武公公伯熊鷙紅釐公頃侯
厲王胡。以惡聞過亂,出奔,遂死於彘。真公秦仲熊延,紅弟。釐侯
共和,二伯行政。武公,真公弟。熊勇

5 三代世表:
張夫子問褚先生曰:「詩言契、后稷皆無父而生。今案諸傳記咸言有父,父皆黃帝子也,得無與詩謬秋?」

6 三代世表:
褚先生曰:「不然。詩言契生於卵,后稷人跡者,欲見其有天命精誠之意耳。鬼神不能自成,須人而生,柰何無父而生乎!一言有父,一言無父,信以傳信,疑以傳疑,故兩言之。堯知契、稷皆賢人,天之所生,故封之契七十里,後十餘世至湯,王天下。堯知后稷子孫之後王也,故益封之百里,其後世且千歲,至文王而有天下。詩傳曰:『湯之先為契,無父而生。契母與姊妹浴於玄丘水,有燕銜卵墮之,契母得,故含之,誤吞之,即生契。契生而賢,堯立為司徒,姓之曰子氏。子者茲;茲,益大也。詩人美而頌之曰「殷社芒芒,天命玄鳥,降而生商」。商者質,殷號也。文王之先為后稷,后稷亦無父而生。后稷母為姜嫄,出見大人蹟而履踐之,知於身,則生后稷。姜嫄以為無父,賤而棄之道中,牛羊避不踐也。抱之山中,山者養之。又捐之大澤,鳥覆席食之。姜嫄怪之,於是知其天子,乃取長之。堯知其賢才,立以為大農,姓之曰姬氏。姬者,本也。詩人美而頌之曰「厥初生民」,深修益成,而道后稷之始也。』孔子曰:『昔者堯命契為子氏,為有湯也。命后稷為姬氏,為有文王也。大王命季歷,明天瑞也。太伯之吳,遂生源也。』天命難言,非聖人莫能見。舜、禹、契、后稷皆黃帝子孫也。黃帝策天命而治天下,德澤深後世,故其子孫皆復立為天子,是天之報有德也。人不知,以為閒從布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能無故而起王天下乎?其有天命然。」

7 三代世表:
「黃帝後世何王天下之久遠邪?」
曰:「傳云天下之君王為萬夫之黔首請贖民之命者帝,有福萬世。黃帝是也。五政明則修禮義,因天時舉兵征伐而利者王,有福千世。蜀王,黃帝後世也,至今在漢西南五千里,常來朝降,輸獻於漢,非以其先之有德,澤流後世邪?行道德豈可以忽秋哉!人君王者舉而觀之。漢大將軍霍子孟名光者,亦黃帝後世也。此可為博聞遠見者言,固難為淺聞者說也。何以言之?古諸侯以國為姓。霍者,國名也。武王封弟叔處於霍,後世晉獻公滅霍公,後世為庶民,往來居平陽。平陽在河東,河東晉地,分為衛國。以詩言之,亦可為周世。周起后稷,后稷無父而生。以三代世傳言之,后稷有父名高辛;高辛,黃帝曾孫。黃帝終始傳曰:『漢興百有餘年,有人不短不長,出(自)[白]燕之鄉,持天下之政,時有嬰兒主,欲行車。』霍將軍者,本居平陽(自)[白]燕。臣為郎時,與方士考功會旗亭下,為臣言。豈不偉哉!」

URN: ctp:shiji/san-dai-shi-biao