Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 三代世表

《三代世表》

Books referencing 《三代世表》 Library Resources
1 三代世表:
太史公曰:五帝、三代之记,尚矣。自殷以前诸侯不可得而谱,周以来乃颇可著。孔子因史文次春秋,纪元年,正时日月,盖其详哉。至于序尚书则略,无年月;或颇有,然多阙,不可录。故疑则传疑,盖其慎也。

2 三代世表:
余读谍记,黄帝以来皆有年数。稽其历谱谍终始五德之传,古文咸不同,乖异。夫子之弗论次其年月,岂虚哉!于是以五帝系谍、尚书集世纪黄帝以来讫共和为世表。

3 三代世表:

4 三代世表:
成王诵鲁周公旦,武王弟。初封。齐太公尚,文王、武王师。初封。晋唐叔虞,武王子。初封。秦恶来,助纣。父飞廉,有力。楚熊绎。绎父鬻熊,事文王。初封。宋微子启,纣庶兄。初封。卫康叔,武王弟。初封。陈胡公满,舜之后。初封。蔡叔度,武王弟。初封。曹叔振铎,武王弟。初封。燕召公奭,周同姓。初封。
康王钊刑错四十馀年。鲁公伯禽丁公吕伋晋侯燮女防熊乂微仲,启弟。康伯申公蔡仲九世至惠侯。
昭王瑕南巡不返。不赴,讳之。考公乙公武侯旁皋熊黮宋公孝伯相公蔡伯太伯
穆王满。作甫刑。荒服不至。炀公,考公弟。癸公成侯大几熊胜丁公嗣伯孝公宫侯仲君
恭王伊扈幽公哀公厉侯大骆熊炀泯公,丁公弟。疌伯慎公厉侯宫伯
懿王坚。周道衰,诗人作刺。魏公胡公靖侯非子熊渠炀公,泯公弟。靖伯幽公武侯孝伯
孝王方,懿王弟。厉公献公弑胡公。秦侯熊无康厉公贞伯厘公夷伯
夷王燮,懿王子。献公,厉公弟。武公公伯熊鸷红厘公顷侯
厉王胡。以恶闻过乱,出奔,遂死于彘。真公秦仲熊延,红弟。厘侯
共和,二伯行政。武公,真公弟。熊勇

5 三代世表:
张夫子问褚先生曰:“诗言契、后稷皆无父而生。今案诸传记咸言有父,父皆黄帝子也,得无与诗谬秋?”

6 三代世表:
褚先生曰:“不然。诗言契生于卵,后稷人迹者,欲见其有天命精诚之意耳。鬼神不能自成,须人而生,柰何无父而生乎!一言有父,一言无父,信以传信,疑以传疑,故两言之。尧知契、稷皆贤人,天之所生,故封之契七十里,后十馀世至汤,王天下。尧知后稷子孙之后王也,故益封之百里,其后世且千岁,至文王而有天下。诗传曰:‘汤之先为契,无父而生。契母与姊妹浴于玄丘水,有燕衔卵堕之,契母得,故含之,误吞之,即生契。契生而贤,尧立为司徒,姓之曰子氏。子者兹;兹,益大也。诗人美而颂之曰“殷社芒芒,天命玄鸟,降而生商”。商者质,殷号也。文王之先为后稷,后稷亦无父而生。后稷母为姜嫄,出见大人迹而履践之,知于身,则生后稷。姜嫄以为无父,贱而弃之道中,牛羊避不践也。抱之山中,山者养之。又捐之大泽,鸟覆席食之。姜嫄怪之,于是知其天子,乃取长之。尧知其贤才,立以为大农,姓之曰姬氏。姬者,本也。诗人美而颂之曰“厥初生民”,深修益成,而道后稷之始也。’孔子曰:‘昔者尧命契为子氏,为有汤也。命后稷为姬氏,为有文王也。大王命季历,明天瑞也。太伯之吴,遂生源也。’天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契、后稷皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。人不知,以为闲从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。”

7 三代世表:
“黄帝后世何王天下之久远邪?”
曰:“传云天下之君王为万夫之黔首请赎民之命者帝,有福万世。黄帝是也。五政明则修礼义,因天时举兵征伐而利者王,有福千世。蜀王,黄帝后世也,至今在汉西南五千里,常来朝降,输献于汉,非以其先之有德,泽流后世邪?行道德岂可以忽秋哉!人君王者举而观之。汉大将军霍子孟名光者,亦黄帝后世也。此可为博闻远见者言,固难为浅闻者说也。何以言之?古诸侯以国为姓。霍者,国名也。武王封弟叔处于霍,后世晋献公灭霍公,后世为庶民,往来居平阳。平阳在河东,河东晋地,分为卫国。以诗言之,亦可为周世。周起后稷,后稷无父而生。以三代世传言之,后稷有父名高辛;高辛,黄帝曾孙。黄帝终始传曰:‘汉兴百有馀年,有人不短不长,出(自)[白]燕之乡,持天下之政,时有婴儿主,欲行车。’霍将军者,本居平阳(自)[白]燕。臣为郎时,与方士考功会旗亭下,为臣言。岂不伟哉!”

URN: ctp:shiji/san-dai-shi-biao