Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《匕部》

Library Resources
5191 匕部:
匕:相与比叙也。从反人。匕,亦所以用比取饭,一名柶。凡匕之属皆从匕。

5192 匕部:
匙:匕也。从匕是声。

5193 匕部:
𠤏:相次也。从匕从十。鸨从此。

5194 匕部:
𢺵:顷也。从匕支声。匕,头顷也。《》曰:“𢺵彼织女。”

5195 匕部:
顷:头不正也。从匕从页。

5196 匕部:
匘:头𩪦也。从匕;匕,相匕著也。巛象发,囟象匘形。

5197 匕部:
𠨐:望,欲有所庶及也。从匕从卪。《》曰:“高山卬止。”

5198 匕部:
卓:高也。早匕为㔬,匕卪为卬,皆同义。

5199 匕部:
艮:很也。从匕、目。匕目,犹目相匕,不相下也。《》曰:“𥃩其限。”匕目为𥃩,𠤎目为眞也。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bi-bu4