Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《歺部》

Books referencing 《歺部》 Library Resources
2518 歺部:
歺:𠛱骨之残也。从半冎。凡歺之属皆从歺。读若櫱岸之櫱。

2519 歺部:
𣨙:病也。从歺委声。

2520 歺部:
㱪:瞀也。从歺昬声。

2521 歺部:
殰:胎败也。从歺𧶠声。

2522 歺部:
歾:终也。从歺勿声。

2523 歺部:
𣨛:大夫死曰𣨛。从歺卒声。

2524 歺部:
殊:死也。从歺朱声。汉令曰:“蛮夷长有罪,当殊之。”

2525 歺部:
殟:胎败也。从歺𥁕声。

2526 歺部:
殇:不成人也。人年十九至十六死,为长殇;十五至十二死,为中殇;十一至八岁死,为下殇。从歺,伤省声。

2527 歺部:
殂:往、死也。从歺且声。《虞书》曰:“勋乃殂。”

2528 歺部:
殛:殊也。从歺亟声。《虞书》曰:“殛鲧于羽山。”

2529 歺部:
殪:死也。从歺壹声。

2530 歺部:
㱳:死𡧯㱳也。从歺莫声。

2531 歺部:
殡:死在棺,将迁葬柩,宾遇之。从歺从宾,宾亦声。夏后殡于阼阶,殷人殡于两楹之闲,周人殡于宾阶。

2532 歺部:
殔:瘗也。从歺隶声。

2533 歺部:
殣:道中死人,人所覆也。从歺堇声。《》曰:“行有死人,尚或殣之。”

2534 歺部:
殠:腐气也。从歺臭声。

2535 歺部:
殨:烂也。从歺贵声。

2536 歺部:
㱙:腐也。从歺丂声。

2537 歺部:
殆:危也。从歺台声。

2538 歺部:
殃:咎也。从歺央声。

2539 歺部:
残:贼也。从歺戋声。

2540 歺部:
殄:尽也。从歺㐱声。

2541 歺部:
歼:微尽也。从歺韱声。《春秋传》曰:“齐人歼于遂。

2542 歺部:
殚:殛尽也。从歺单声。

2543 歺部:
殬:败也。从歺睾声。《商书》曰:“彝伦攸殬。”

2544 歺部:
㱻:畜産疫病也。从歺从羸。

2545 歺部:
㱯:杀羊出其胎也。从歺岂声。

2546 歺部:
𣧻:禽兽所食馀也。从歺从肉。

2547 歺部:
殖:脂膏久殖也。从歺直声。

2548 歺部:
㱠:枯也。从歺古声。

2549 歺部:
㱦:弃也。从歺奇声。俗语谓死曰大㱦。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/dai-bu