Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《黑部》

Library Resources
6506 黑部:
黑:火所熏之色也。从炎,上出𡆧。𡆧,古窻字。凡黑之属皆从黑。

6507 黑部:
黸:齐谓黑为黸。从黑卢声。

6508 黑部:
䵳:沃黑色。从黑会声。

6509 黑部:
黯:深黑也。从黑音声。

6510 黑部:
黶:申黑也。从黑厌声。

6511 黑部:
黳:小黑子。从黑殹声。

6512 黑部:
䵣:白而有黑也。从黑旦声。五原有莫䵣县。

6513 黑部:
𪒹:虽皙而黑也。从黑箴声。古人名𪒹字皙。

6514 黑部:
䵮:赤黑也。从黑昜声。读若炀。

6515 黑部:
黪:浅青黑也。从黑参声。

6516 黑部:
黤:青黑也。从黑奄声。

6517 黑部:
黝:微青黑色。从黑幼声。《尔雅》曰:“地谓之黝。

6518 黑部:
黗:黄浊黑。从黑屯声。

6519 黑部:
点:小黑也。从黑占声。

6520 黑部:
黚:浅黄黑也。从黑甘声。读若染缯中束緅黚。

6521 黑部:
𪑙:黄黑也。从黑金声。

6522 黑部:
𪑲:黑有文也。从黑冤声。读若饴𧯡字。

6523 黑部:
䵵:黄黑而白也。从黑算声。一曰短黑。读若以芥为齑,名曰芥荃也。

6524 黑部:
䵤:黑皴也。从黑幵声。

6525 黑部:
黠:坚黑也。从黑吉声。

6526 黑部:
黔:黎也。从黑今声。秦谓民为黔首,谓黑色也。周谓之黎民。《》曰:“为黔喙。”

6527 黑部:
黕:滓垢也。从黑冘声。

6528 黑部:
党:不鲜也。从黑尚声。

6529 黑部:
黩:握持垢也。从黑卖声。《》曰:“再三黩。”

6530 黑部:
黵:大污也。从黑詹声。

6531 黑部:
霉:中久雨青黑。从黑,微省声。

6532 黑部:
黜:贬下也。从黑出声。

6533 黑部:
𪒀:𪒀𡜜,下哂。从黑般声。

6534 黑部:
黱:画眉也。从黑朕声。

6535 黑部:
儵:青黑缯缝白色也。从黑攸声。

6536 黑部:
𪑝:羔裘之缝。从黑或声。

6537 黑部:
𪑩:𪑍谓之垽。垽,滓也。从黑,殿省声。

6538 黑部:
黮:桑葚之黑也。从黑甚声。

6539 黑部:
黭:果实黭黯黑也。从黑弇声。

6540 黑部:
黥:墨刑在面也。从黑京声。

6541 黑部:
𪒠:𪒠者忘而息也。从黑敢声。

6542 黑部:
黟:黑木也。从黑多声。丹阳有黟县。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/hei-bu