Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《斤部》

Books referencing 《斤部》 Library Resources
9425 斤部:
斤:斫木也。象形。凡斤之属皆从斤。

9426 斤部:
斧:斫也。从斤父声。

9427 斤部:
斨:方銎斧也。从斤爿声。《》曰:“又缺我斨。

9428 斤部:
斫:击也。从斤石声。

9429 斤部:
斪:斫也。从斤句声。

9430 斤部:
斸:斫也。从斤属声。

9431 斤部:
斫:斫也。从斤、𠁁。

9432 斤部:
釿:剂断也。从斤、金。

9433 斤部:
所:伐木声也。从斤户声。《》曰:“伐木所所。”

9434 斤部:
斯:析也。从斤其声。《》曰:“斧以斯之。

9435 斤部:
斮:斩也。从斤昔声。

9436 斤部:
𣃔:截也。从斤从𢇍。𢇍,古文绝。

9437 斤部:
𣂞:柯击也。从斤良声。

9438 斤部:
新:取木也。从斤新声。

9439 斤部:
斦:二斤也。从二斤。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/jin-bu4