Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《麦部》

Library Resources
3331 麦部:
麦:芒谷,秋穜厚薶,故谓之麦。麦,金也。金王而生,火王而死。从来,有穗者;从夊。凡麦之属皆从麦。

3332 麦部:
麰:来麰,麦也。从麦牟声。

3333 麦部:
麧:坚麦也。从麦气声。

3334 麦部:
䵀:小麦㞕之核。从麦𧴪声。

3335 麦部:
䴾:䃺麦也。从麦𢀩声。一曰擣也。

3336 麦部:
麸:小麦㞕皮也。从麦夫声。

3337 麦部:
麪:麦末也。从麦丏声。

3338 麦部:
䵂:麦核㞕也。十斤为三斗。从麦啻声。

3339 麦部:
麷:煑麦也。从麦丰声。读若冯。

3340 麦部:
麮:麦甘鬻也。从麦去声。

3341 麦部:
𪍠:饼𥶶也。从麦㱿声。读若库。

3342 麦部:
䴳:饼𥶶也。从麦穴声。

3343 麦部:
䴭:饼𥶶也。从麦才声。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/mai-bu