Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《幸部》

Library Resources
6609 幸部:
幸:所以惊人也。从大从𢆉。一曰大声也。凡幸之属皆从幸。一曰读若瓠。一曰俗语以盗不止为幸,幸读若籋。

6610 幸部:
睾:目视也。从横目,从幸。令吏将目捕罪人也。

6611 幸部:
执:捕罪人也。从丮从幸,幸亦声。

6612 幸部:
圉:囹圄,所以拘罪人。从幸从囗。一曰圉,垂也。一曰圉人,掌马者。

6613 幸部:
盩:引击也。从幸、攴,见血也。扶风有盩厔县。

6614 幸部:
报:当罪人也。从幸从𠬝。𠬝,服罪也。

6615 幸部:
𥷚:穷理罪人也。从幸从人从言,竹声。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/xing-bu1