Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五石精》

Library Resources
1 五石精:
《論衡》曰:陽燧取火,方諸取水,二物皆當以形勢得。陽燧若偃月,方諸若圬杯。若二器如板狀,安能得水火也。鑄陽燧,用五月丙午日午時。鍊五色石為之。形如圓鏡,向日即得火。方諸,以十一月壬子夜半時。鍊五色石為之。狀如圬杯,向月即得津水。今取大蜯蛤向月。亦有津潤。《淮南子》云:陽燧見日。熯而為火。方諸見月,津而為水。注云,皆五石之精。陽燧圓以仰日,得火;方諸圬而向月,得水。又云,陽燧之取火於日,方諸之取露於月,天地之間,玄微忽恍,巧曆所不能推其數。然以掌握之中,引類於太極之上,而水火可立致者,陰陽相感動然之也。出《感應經》

URN: ctp:taiping-guangji/161/wushijing