Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《須曼卿》

Library Resources
1 須曼卿:
蒲坂有須曼卿者曰。在山中三年精思,有仙人來迎我,乘龍昇天。龍行甚疾,頭昂尾低,令人在上危怖。及到天上,先過紫府。金牀玉几。晃晃昱昱,真貴處也。仙人以流霞一杯飲我,輒不饑渴。忽然思家,天帝前謁拜失儀,見斥來還。令更自修責,乃可更往。昔淮南王劉安,昇天見上帝,而箕坐大言,自稱寡人,遂見謫。守天厠三年。吾何人哉。河東因號曼卿為斥仙人。出《抱朴子》

URN: ctp:taiping-guangji/288/xumanqing