Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 楚王欲辱晏子指盜者為齊人晏子對以橘

《楚王欲辱晏子指盜者為齊人晏子對以橘》

Library Resources
Related resources
1 楚王欲辱... :
晏子將至楚,楚聞之,謂左右曰:「晏嬰,齊之習辭者也,今方來,吾欲辱之,何以也?」

2 楚王欲辱... :
左右對曰:「為其來也,臣請縛一人,過王而行,王曰:『何為者也?』對曰:『齊人也。』王曰:『何坐?』曰:『坐盜。』」

3 楚王欲辱... :
晏子至,楚王賜晏子酒,酒酣,吏二縛一人詣王,王曰:「縛者曷為者也?」對曰:「齊人也,坐盜。」

4 楚王欲辱... :
王視晏子曰:「齊人固善盜乎?」

5 楚王欲辱... :
晏子避席對曰:「嬰聞之,橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳,葉徒相似,其實味不同。所以然者何?水土異也。今民生長於齊不盜,入楚則盜,得無楚之水土使民善盜耶?」

6 楚王欲辱... :
王笑曰:「聖人非所與熙也,寡人反取病焉。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/chu-wang-yu-ru-yan-zi