Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 高糾治晏子家不得其俗迺逐之

《高糾治晏子家不得其俗迺逐之》

Library Resources
Related resources
1 高糾治晏... :
高糾事晏子而見逐,高糾曰:「臣事夫子三年,無得,而卒見逐,其說何也?」

2 高糾治晏... :
晏子曰:「嬰之家俗有三,而子無一焉。」糾曰:「可得聞乎?」

3 高糾治晏... :
晏子曰:「嬰之家俗,閒處從容不談議,則疏;出不相揚美,入不相削行,則不與;通國事無論,驕士慢知者,則不朝也。此三者,嬰之家俗,今子是無一焉。故嬰非特食餽之長也,是以辭。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/gao-jiu-zhi-yan-zi-jia