Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公贤鲁昭公去国而自悔晏子谓无及已

《景公贤鲁昭公去国而自悔晏子谓无及已》

Books referencing 《景公贤鲁昭公去国而自悔晏子谓无及已》 Library Resources
Related resources
1 景公贤鲁... :
鲁昭公弃国走齐,齐公问焉,曰:“君何年之少,而弃国之蚤?奚道至于此乎?”

2 景公贤鲁... :
昭公对曰:“吾少之时,人多爱我者,吾体不能亲;人多谏我者,吾志不能用;好则内无拂而外无辅,辅拂无一人,谄谀我者甚众。譬之犹秋蓬也,孤其根而美枝叶,秋风一至,根且拔矣。”

3 景公贤鲁... :
景公辩其言,以语晏子,曰:“使是人反其国,岂不为古之贤君乎?”

4 景公贤鲁... :
晏子对曰:“不然。夫愚者多悔,不肖者自贤,溺者不问坠,迷者不问路。溺而后问坠,迷而后问路,譬之犹临难而遽铸兵,噎而遽掘井,虽速亦无及已。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-xian-lu-zhao-gong