Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公夜從晏子飲晏子稱不敢與

《景公夜從晏子飲晏子稱不敢與》

Library Resources
Related resources
1 景公夜從... :
景公飲酒,夜移于晏子,前驅款門曰:「君至!」

2 景公夜從... :
晏子被元端,立于門曰:「諸侯得微有故乎?國家得微有事乎?君何為非時而夜辱?」

3 景公夜從... :
公曰:「酒醴之味,金石之聲,願與夫子樂之。」

4 景公夜從... :
晏子對曰:「夫布薦席,陳簠簋者,有人,臣不敢與焉。」

5 景公夜從... :
公曰:「移于司馬穰苴之家。」前驅款門,曰:「君至!」

6 景公夜從... :
穰苴介冑操戟立于門曰:「諸侯得微有兵乎?大臣得微有叛者乎?君何為非時而夜辱?」

7 景公夜從... :
公曰:「酒醴之味,金石之聲,願與將軍樂之。」

8 景公夜從... :
穰苴對曰:「夫布薦席,陳簠簋者,有人,臣不敢與焉。」

9 景公夜從... :
公曰:「移于梁丘據之家。」前驅款門,曰:「君至!」

10 景公夜從... :
梁丘據左操瑟,右挈竽,行歌而出。公曰:「樂哉!今夕吾飲也。微此二子者,何以治吾國;微此一臣者,何以樂吾身。」

11 景公夜從... :
君子曰:「聖賢之君,皆有益友,無偷樂之臣,景公弗能及,故兩用之,僅得不亡。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-ye-cong-yan-zi