Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公饮酒七日不纳弦章之言晏子谏

《景公饮酒七日不纳弦章之言晏子谏》

Library Resources
Related resources
1 景公饮酒... :
景公饮酒,七日七夜不止。弦章谏曰:“君欲饮酒七日七夜,章愿君废酒也!不然,章赐死。”

2 景公饮酒... :
晏子入见,公曰:“章谏吾曰:‘愿君之废酒也!不然,章赐死。’如是而听之,则臣为制也;不听,又爱其死。”

3 景公饮酒... :
晏子曰:“幸矣章遇君也!令章遇桀纣者,章死久矣。”于是公遂废酒。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-yin-jiu-qi-ri