Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《外篇》

Books referencing 《外篇》 Library Resources
 外篇上
 景公飲酒命晏子去禮晏子諫
 景公置酒泰山四望而泣晏子諫
 景公瞢見彗星使人占之晏子諫
 景公問古而無死其樂若何晏子諫
 景公謂梁丘據與己和晏子諫
 景公使祝史禳彗星晏子諫
 景公有疾梁丘據裔款請誅祝史晏子諫
 景公見道殣自慚無德晏子諫
 景公欲誅斷所愛橚者晏子諫
 景公坐路寢曰誰將有此晏子諫
 景公臺成盆成适願合葬其母晏子諫而許
 景公築長庲臺晏子舞而諫
 景公使燭鄒主鳥而亡之公怒將加誅晏子諫
 景公問治國之患晏子對以佞人讒夫在君側
 景公問後世孰將踐有齊者晏子對以田氏
 晏子使吳吳王問君子之行晏子對以不與亂國俱滅
 吳王問齊君僈暴吾子何容焉晏子對以豈能以道食人
 司馬子期問有不干君不恤民取名者乎晏子對以不仁也
 高子問子事靈公莊公景公皆敬子晏子對以一心
 晏子再治東阿上計景公迎賀晏子辭
 太卜紿景公能動地晏子知其妄使卜自曉公
 有獻書譖晏子退耕而國不治復召晏子
 晏子使高糾治家三年而未嘗弼過逐之
 景公稱桓公之封管仲益晏子邑辭不受
 景公使梁丘據致千金之裘晏子固辭不受
 晏子衣鹿裘以朝景公嗟其貧晏子稱有飾
 仲尼稱晏子行補三君而不有果君子也

 外篇下
 仲尼見景公景公欲封之晏子以為不可
 景公上路寢聞哭聲問梁丘據晏子對
 仲尼見景公景公曰先生奚不見寡人宰乎
 仲尼之齊見景公而不見晏子子貢致問
 景公出田顧問晏子若人之眾有孔子乎
 仲尼相魯景公患之晏子對以勿憂
 景公問有臣有兄弟而強足恃乎晏子對不足恃
 景公遊牛山少樂請晏子一願
 景公為大鐘晏子與仲尼柏常騫知將毀
 田無宇非晏子有老妻晏子對以去老謂之亂
 工女欲入身於晏子晏子辭不受
 景公欲誅羽人晏子以為法不宜殺
 景公謂晏子東海之中有水而赤晏子詳對
 景公問天下有極大極細晏子對
 莊公圖莒國人擾紿以晏子在迺止
 晏子死景公馳往哭哀畢而去
 晏子死景公哭之稱莫復陳告吾過
 晏子沒左右諛弦章諫景公賜之魚

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/wai-pian