Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《問篇》

Books referencing 《問篇》 Library Resources
Full-text search
Search Yanzi Chun Qiu : 內篇 : 問篇 for:

Advanced
 問上
 莊公問威當世服天下時耶晏子對以行也
 莊公問伐晉晏子對以不可若不濟國之福
 景公問伐魯晏子對以不若修政待其亂
 景公伐斄勝之問所當賞晏子對以謀勝祿臣
 景公問聖王其行若何晏子對以衰世而諷
 景公問欲善齊國之政以干霸王晏子對以官未具
 景公問欲如桓公用管仲以成霸業晏子對以不能
 景公問莒魯孰先亡晏子對以魯後莒先
 景公問治國何患晏子對以社鼠猛狗
 景公問欲令祝史求福晏子對以當辭罪而無求
 景公問古之盛君其行如何晏子對以問道者更正
 景公問謀必得事必成何術晏子對以度義因民
 景公問善為國家者何如晏子對以舉賢官能
 景公問君臣身尊而榮難乎晏子對以易
 景公問天下之所以存亡晏子對以六說
 景公問君子常行曷若晏子對以三者
 景公問賢君治國若何晏子對以任賢愛民
 景公問明王之教民何若晏子對以先行義
 景公問忠臣之事君何若晏子對以不與君陷于難
 景公問忠臣之行何如晏子對以不與君行邪
 景公問佞人之事君何如晏子對以愚君所信也
 景公問聖人之不得意何如晏子對以不與世陷乎邪
 景公問古者君民用國不危弱晏子對以文王
 景公問古之蒞國者任人如何晏子對以人不同能
 景公問古者離散其民如何晏子對以今聞公令如寇讎
 景公問欲和臣親下晏子對以信順儉節
 景公問得賢之道晏子對以舉之以語考之以事
 景公問臣之報君何以晏子對報以德
 景公問臨國蒞民所患何也晏子對以患者三
 景公問為政何患晏子對以善惡不分

 問下
 景公問何修則夫先王之游晏子對以省耕實
 景公問桓公何以致霸晏子對以下賢以身
 景公問欲逮桓公之後晏子對以任非其人
 景公問廉政而長久晏子對以其行水也
 景公問為臣之道晏子對以九節
 景公問賢不肖可學乎晏子對以勉強為上
 景公問富民安眾晏子對以節欲中聽
 景公問國如何則謂安晏子對以內安政外歸義
 景公問諸侯孰危晏子對以莒其先亡
 晏子使吳吳王問可處可去晏子對以視國治亂
 吳王問保威強不失之道晏子對以先民後身
 晏子使魯魯君問何事回曲之君晏子對以庇族
 魯昭公問魯一國迷何也晏子對以化為一心
 魯昭公問安國眾民晏子對以事大養小謹聽節儉
 晏子使晉晉平公問先君得眾若何晏子對以如美淵澤
 晉平公問齊君德行高下晏子對以小善
 晉叔向問齊國若何晏子對以齊德衰民歸田氏
 叔向問齊德衰子若何晏子對以進不失忠退不失行
 叔向問正士邪人之行如何晏子對以使下順逆
 叔向問事君徒處之義奚如晏子對以大賢無擇
 叔向問處亂世其行正曲晏子對以民為本
 叔向問意孰為高行孰為厚晏子對以愛民樂民
 叔向問嗇吝愛之于行何如晏子對以嗇者君子之道
 叔向問君子之大義何若晏子對以尊賢退不肖
 叔向問傲世樂業能行道乎晏子對以狂惑也
 叔向問人何若則榮晏子對以事君親忠孝
 叔向問人何以則可保身晏子對以不要幸
 曾子問不諫上不顧民以成行義者晏子對以何以成也
 梁丘據問子事三君不同心晏子對以一心可以事百君
 柏常騫問道無滅身無廢晏子對以養世君子

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/wen-pian