Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 晏子居喪遜畣家老仲尼善之

《晏子居喪遜畣家老仲尼善之》

Library Resources
Related resources
1 晏子居喪... :
晏子居晏桓子之喪,麤衰,斬,苴絰帶,杖,菅屨,食粥,居倚廬,寢苫,枕草。其家老曰:「非大夫喪父之禮也。」

2 晏子居喪... :
晏子曰:「唯卿為大夫。」曾子以聞孔子,孔子曰:「晏子可謂能遠害矣。不以己之是駁人之非,遜辭以避咎,義也夫!」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-ju-sang-xun-da