Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 晏子飲景公酒公呼具火晏子稱詩以辭

《晏子飲景公酒公呼具火晏子稱詩以辭》

Library Resources
Related resources
1 晏子飲景... :
晏子飲景公酒,日暮,公呼具火,晏子辭曰:「《》云:『側弁之俄』,言失德也。『屢舞傞傞』,言失容也。『既醉以酒,既飽以德,既醉而出,並受其福』,賓主之禮也。『醉而不出,是謂伐德』,賓之罪也。嬰已卜其日,未卜其夜。」

2 晏子飲景... :
公曰:「善。」舉酒祭之,再拜而出。曰:「豈過我哉,吾託國于晏子也。以其家貨養寡人,不欲其淫侈也,而況與寡人謀國乎!」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-yin-jing-gong-jiu