Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 晏子之鲁进食有豚亡二肩不求其人

《晏子之鲁进食有豚亡二肩不求其人》

Library Resources
Related resources
1 晏子之鲁... :
晏子之鲁,朝食进馈膳,有豚焉。晏子曰:“去其二肩。”昼者进膳,则豚肩不具。侍者曰:“膳豚肩亡。”

2 晏子之鲁... :
晏子曰:“释之矣。”侍者曰:“我能得其人。”

3 晏子之鲁... :
晏子曰:“止。吾闻之,量功而不量力,则民尽;藏馀不分,则民盗。子教我所以改之,无教我求其人也。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-zhi-lu-jin-shi