Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 陳軫告楚之魏

《陳軫告楚之魏》

Library Resources
1 陳軫告楚... :
陳軫告楚之魏。張儀惡之於魏王曰:「軫猶善楚,為求地甚力。」左爽謂陳軫曰:「儀善於魏王,魏王甚信之,公雖百說之,猶不聽也。公不如以儀之言為資,而得復楚。」陳軫曰:「善。」因使人以儀之言聞於楚。楚王喜,欲復之。

URN: ctp:zhan-guo-ce/chen-zhen-gao-chu-zhi-wei