Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《韓魏易地》

Library Resources
1 韓魏易地:
韓、魏易地,西周弗利。樊餘謂楚王曰:「周必亡矣。韓、魏之易地,韓得二縣,魏亡二縣。所以為之者,盡包二周,多於二縣,九鼎存焉。且魏有南陽、鄭地、三川而包二周。則楚方城之外危,韓兼兩上黨以臨趙,即趙羊腸以上危。故易成之日,楚、趙皆輕。」楚王恐,因趙以止易也。

URN: ctp:zhan-guo-ce/han-wei-yi-di