Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 江乙欲惡昭奚恤於楚

《江乙欲惡昭奚恤於楚》

Library Resources
1 江乙欲惡... :
江乙欲惡昭奚恤於楚,謂楚王曰:「下比周,則上危;下分爭,則上安。王亦知之乎?願王勿忘也。且人有好揚人之善者,於王何如?」王曰:「此君子也,近之。」江乙曰:「有人好揚人之惡者,於王何如?」王曰:「此小人也,遠之。」江乙曰:「然則且有子殺其父,臣弒其主者,而王終已不知者,何也?以王好聞人之美而惡聞人之惡也。」王曰:「善。寡人願兩聞之。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/jiang-yi-yu-e-zhao-xi