Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 三晉已破智氏

《三晉已破智氏》

Library Resources
1 三晉已破... :
三晉已破智氏,將分其地。段貴謂韓王曰:「分地必取成皋。」韓王曰:「成皋,石溜之地也,寡人無所用之。」段貴曰:「不然,臣聞一里之厚,而動千里之權者,地利也。文人之眾,而破三軍者,不意也。王用臣言,則韓必取鄭矣。」王曰:「善。」果取成皋。至韓之取鄭也,果從成皋始。

URN: ctp:zhan-guo-ce/san-jin-yi-po-zhi-shi