Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 蘇代為田需說魏王

《蘇代為田需說魏王》

Library Resources
1 蘇代為田... :
蘇代為田需說魏王,曰:「臣請問文之為魏,孰與其為齊也?」王曰:「不如其為齊也。」「衍之為魏,孰與其為韓也?」王曰:「不如其為韓也。」而蘇代曰:「衍將右韓而左魏,文將右齊而左魏。二人者,將用王之國,舉事欲世,中道而不可,王且無所聞之矣。王之國雖滲樂而從之可也。王不如舍需於側,以稽二人者之所為。二人者曰:『需非吾人也,吾舉事而不利於魏,需必挫我於王。』二人者必不敢有外心矣。二人者之所為之,利於魏與不利於魏,王厝於側以稽之,臣以為身利而便於事。」王曰:「善。」果厝需於側。

URN: ctp:zhan-guo-ce/su-dai-wei-tian-xu-shuo