Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 魏之圍邯鄲

《魏之圍邯鄲》

Library Resources
1 魏之圍邯... :
魏之圍邯鄲也,申不害始合於韓王,然未知王之所欲也,恐言而未必中於王也。王聞申子曰:「吾誰與而可?」對曰:「此安危之要,國家之大事也。臣請深惟而苦思之。」乃微謂趙卓、韓鼂曰:「子皆國之辯士也,夫為人臣者,言可必用,盡忠而已矣。」二人各進議於王以事。申子微視王之所說以言於王,王大說之。

URN: ctp:zhan-guo-ce/wei-zhi-wei-han-dan