Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 五國伐秦

《五國伐秦》

Library Resources
1 五國伐秦:
五國伐秦,無功而還。其後,齊欲伐宋,而秦禁之。齊令宋郭之秦,請合而以伐宋。秦王許之。魏王畏齊、秦之合也,欲講於秦。

2 五國伐秦:
謂魏曰:「秦王謂宋郭曰:『分宋之城,服宋之強者,六國也。乘宋之敝,而與王爭得者,楚、魏也。請為王毋禁楚之伐魏也,而王獨舉宋。王之伐宋也請剛柔而皆用之。如宋者,欺之不為逆者,殺之不為讎者也。王無與之講以取地,既已得地矣,又以力攻之,期於啖宋而已矣。』

3 五國伐秦:
「臣聞此言,而竊為王悲,秦必且用此於王矣。又必且曰王以求地,既已得地,又且以力攻王。又必謂王曰使王輕齊,齊、魏之交已醜,又且收齊以更索於王。秦嘗用此於楚矣,又嘗用此於韓矣,愿王之深計之也。秦善魏不可知也已。故為王計,太上伐秦,其次賓秦,其次堅約而詳講,與國無相離也。秦、期望二,國不可為也已。王其聽臣也,必無與講。

4 五國伐秦:
「秦權重魏,魏再明熟,是故又為足下傷秦者,不敢顯也。天下可令伐秦則陰權而弗敢圖也。見天下之傷秦也,則先鬻與國而以自解也。天下可令賓秦,則為劫於與國而不得已者。天下不可,則先去而以秦為上交以自重也。如是入者,鬻王以為資者也,而焉能免國於患?免國於患者,必窮三節,而行其上。上不可,則行其中,中不可,則行其下;下不可,則明不與秦。而生以殘秦,使秦皆無百怨百利,唯已之曾安。令足下鬻之以合於秦,是免國於患者之計也。臣何足以當之?雖然,愿足下之論臣之計也。

5 五國伐秦:
「燕,齊讎國也;秦,兄弟之交也。合讎國以伐婚姻,臣為之苦矣。黃帝戰於涿鹿之岳,而西戎之兵不至;禹攻三苗,而東夷之民不起。以燕伐秦,黃帝之所難也,而臣以致燕甲而起齊兵矣。

6 五國伐秦:
「臣又便事三晉之吏,奉陽君、孟嘗君、韓呡、周最、周、韓餘徒從而下之,恐其伐秦之疑也。又身自醜於秦,扮之請焚天下之秦符者,臣也;次傳焚符之約者,臣也;欲使五國約閉秦關者,臣也。奉陽君、韓餘為既和矣,蘇修、朱嬰既皆陰在邯鄲,臣又說齊王而往敗之。天下共講,因使蘇修游天下之語,而以齊為上交,兵請伐魏,臣又爭之以死。而果西因蘇修重報。臣非不知秦權之重也,然而所以為之者,為足下也。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/wu-guo-fa-qin1