Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 五國約以伐齊

《五國約以伐齊》

Library Resources
1 五國約以... :
五國約以伐齊。昭陽謂楚王曰:「五國以破齊秦,必南圖楚。」王曰:「然則奈何?」對曰:「韓氏輔國也,好利而惡難。好利,可營也;惡難,可懼也。我厚賂之以利,其心必營。我悉兵以臨之,其心必懼我。彼懼吾兵而營我利,五國之事必可敗也。約絕之後,雖勿與地可。」楚王曰:「善。」乃命大公事之韓,見公仲曰:「夫牛闌之事,馬陵之難,親王之所見也。王苟無以五國用兵,請效列城五,請悉楚國之眾也,以廧於齊。」齊之反趙、魏之後,而楚果弗與地,則五國之事困也。

URN: ctp:zhan-guo-ce/wu-guo-yue-yi-fa-qi