Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《燕策》

Library Resources
 燕一
 蘇秦將為從北說燕文侯
 奉陽君李兌甚不取於蘇秦
 權之難燕再戰不勝
 燕文公時
 人有惡蘇秦於燕王者
 張儀為秦破從連橫謂燕王
 宮他為燕使魏
 蘇秦死其弟蘇代欲繼之
 燕王噲既立
 初蘇秦弟厲因燕自子而求見齊王
Related discussion

 蘇代過魏
 燕昭王收破燕後即位
 齊伐宋宋急
 蘇代謂燕昭王
 燕王謂蘇代

 燕二
 秦召燕王
 蘇代為奉陽君說燕於趙以伐齊
 奉陽君告朱讙與趙足
 蘇代為燕說齊
 蘇代自齊使人謂燕昭王
 蘇代自齊獻書於燕王
 陳翠合齊燕
 燕昭王且與天下伐齊
 燕饑趙將伐之
 昌國君樂毅為燕昭王合五國之兵而攻齊
 或獻書燕王
 客謂燕王
 趙且伐燕
 齊魏爭燕

 燕三
 齊韓魏共攻燕
 張醜為質於燕
 燕王喜使栗腹以百金為趙孝成王壽
 秦并趙北向迎燕
 燕太子丹質於秦亡歸

URN: ctp:zhan-guo-ce/yan-ce