Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 燕王谓苏代

《燕王谓苏代》

Library Resources
1 燕王谓苏... :
燕王谓苏代曰:“寡人甚不喜诞者言也。”苏代对曰:“周地贱媒,为其两誉也。之男家曰‘女美,之女家曰‘男富。’然而周之俗,不自为取妻。且夫处女无媒,老且不嫁;舍媒而自●,弊而不售。顺而无败,售而不弊者,唯媒而已矣。且事非权不立,非势不成。夫使人坐受成事者,唯诞者耳。”王曰:“善矣。”

URN: ctp:zhan-guo-ce/yan-wang-wei-su-dai