Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 帝舜有虞氏

《帝舜有虞氏》

Library Resources
1 帝舜有虞... :
元年己未,帝即位,居冀。作《大韶之樂》。

2 帝舜有虞... :
三年,命咎陶作刑。

3 帝舜有虞... :
九年,西王母來朝。

4 帝舜有虞... :
十四年,卿雲見,命禹代虞事。

5 帝舜有虞... :
十五年,帝命夏后有事于太室。

6 帝舜有虞... :
十七年春二月,入學初用萬。

7 帝舜有虞... :
二十五年,息慎氏來朝貢弓矢。

8 帝舜有虞... :
二十九年,帝命子義鈞封于商。

9 帝舜有虞... :
三十年,葬后育于渭。

10 帝舜有虞... :
三十二年,帝命夏后總師。遂陟方岳。

11 帝舜有虞... :
三十三年春正月,夏后受命于神宗。遂復九州。

12 帝舜有虞... :
三十五年,帝命夏后征有苖,有苖氏來朝。

13 帝舜有虞... :
四十二年,玄都氏來朝,貢寶玉。

14 帝舜有虞... :
四十七年冬,隕霜,不殺草木。

15 帝舜有虞... :
四十九年,帝居于鳴條。

16 帝舜有虞... :
五十年,帝陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/di-shun-you-yu-shi