Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《帝相》

Library Resources
1 帝相:
元年戊戌,帝即位,居商。征淮夷。

2 帝相:
二年,征風及黃夷。

3 帝相:
七年,于夷來賓。

4 帝相:
八年,寒浞殺羿,使其子澆居過。

5 帝相:
九年,相居于斟灌。

6 帝相:
十五年,商侯相土作乘馬。遂遷于商丘。

7 帝相:
二十年,寒浞滅戈。

8 帝相:
二十六年,寒浞使其子澆帥師滅斟灌。

9 帝相:
二十七年,澆伐斟鄩,大戰于濰,覆其舟,滅之。

10 帝相:
二十八年,寒浞使其子澆弒帝,后緡歸于有仍。

11 帝相:
伯靡出奔鬲。

12 帝相:
夏世子少康生。

13 帝相:
少康自有仍奔虞。

14 帝相:
伯靡自鬲帥斟鄩、斟灌之師以伐浞。世子少康使汝艾伐過殺澆。伯子杼帥師滅戈。伯靡殺寒浞。少康自綸歸于夏邑。

URN: ctp:zhushu-jinian/di-xiang