Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《文丁》

Library Resources
1 文丁:
元年丁丑,王即位,居殷。

2 文丁:
二年,周公季歷伐燕京之戎,敗績。

3 文丁:
三年,洹水一日三絕。

4 文丁:
四年,周公季歷伐余無之戎,克之,命為牧師。

5 文丁:
五年,周作程邑。

6 文丁:
七年,周公季歷伐始呼之戎,克之。

7 文丁:
十一年,周公季歷伐翳徒之戎,獲其三大夫,來獻捷。王殺季歷。

8 文丁:
十二年,有鳳集於岐山。

9 文丁:
十三年,陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/wen-ding