Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《武丁》

Library Resources
1 武丁:
元年丁未,王即位,居殷,命卿士甘盤。

2 武丁:
三年,夢求傅說,得之。

3 武丁:
六年,命卿士傅說。視學養老。

4 武丁:
十二年,報祀上甲微。

5 武丁:
二十五年,王子孝己卒于野。

6 武丁:
二十九年,肜祭太廟,有雉來。

7 武丁:
三十二年,伐鬼方。次于荊。

8 武丁:
三十四年,王師克鬼方。氐、羗來賓。

9 武丁:
四十三年,王師滅大彭。

10 武丁:
五十年,征豕韋,克之。

11 武丁:
五十九年,陟。

URN: ctp:zhushu-jinian/wu-ding