Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《武乙》

Library Resources
1 武乙:
元年壬寅,王即位,居殷。邠遷于岐周。

2 武乙:
三年,自殷遷于河北。命周公亶父賜以岐邑。

3 武乙:
十五年,自河北遷于沫。

4 武乙:
二十一年,周公亶父薨。

5 武乙:
二十四年,周師伐程,戰于畢,克之。

6 武乙:
三十年,周師伐義渠,乃獲其君以歸。

7 武乙:
三十四年,周公季歷來朝,王賜地三十里,玉十瑴,馬十匹。

8 武乙:
三十五年,周公季歷伐西落鬼戎。王畋于河、渭,大雷震死。

URN: ctp:zhushu-jinian/wu-yi