Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隱公九年》

Library Resources
1 隱公九年:
九年,春,天子使南季來聘。
三月,癸酉,大雨震電,庚辰,大雨雪,挾卒。
夏,城郎。
秋,七月。
冬,公會齊侯于防。

2 隱公九年:
九年,春,王三月,癸酉,大雨霖以震,書始也,庚辰,大雨雪,亦如之,書時失也,凡雨,自三日以往為霖,平地尺為大雪。
夏城郎書不時也。
宋公不王,鄭伯為王左卿士,以王命討之,伐宋,宋以入郛之役怨公,不告命,公怒,絕宋使。
秋,鄭人以王命來告伐宋。
冬,公會齊侯于防,謀伐宋也。
北戎侵鄭,鄭伯禦之,患戎師曰,彼徒我車,懼其侵軼我也。公子突曰,使勇而無剛者,嘗寇,而速去之,君為三覆以待之,戎輕而不整,貪而無親,勝不相讓,敗不相救,先者見獲,必務進,進而遇覆,必速奔,後者不救,則無繼矣,乃可以逞,從之。戎人之前遇覆者,奔。祝聃逐之,衷戎師,前後擊之,盡殪,戎師大奔。十一月,甲寅,鄭人大敗戎師。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/yin-gong-jiu-nian