Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《西羌》

Library Resources
1 西羌:
西羌祖爰劍為秦所奴隸,而亡藏巖穴中,見焚,有影象如虎,為蔽火,得不死。諸羌以為神,推以為豪。

2 西羌:
護羌竇林奉使,羌顛岸降,詣林,林欲以為功效,奏言大豪。後顛岸兄顛吾復詣林,林言其第一豪。問事狀,林對前後兩屈。林以誣罔詣獄。上不忍誅,免官。後涼州刺史奏林贓罪,復收繫羽林監,遂死獄中。

3 西羌:
羌什長鞏便。

4 西羌:
金城、隴西卑湳、勒姐種羌反,出塞外。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/xi-qiang