Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《魯宣繆姜》

Library Resources
1 魯宣繆姜:
繆姜者,齊侯之女,魯宣公之夫人,成公母也。聰慧而行亂,故謚曰繆。初,成公幼,繆姜通於叔孫宣伯,名喬如。喬如與繆姜謀去季孟而擅魯國。晉楚戰于鄢陵,公出佐晉。將行,姜告公必逐季孟,是背君也,公辭以晉難,請反聽命。又貨晉大夫,使執季孫行父而止之,許殺仲孫蔑,以魯士晉為內臣。魯人不順喬如,明而逐之,喬如奔齊,魯遂擯繆姜於東宮。

2 魯宣繆姜:
始往,繆姜使筮之,遇艮之六。史曰:「是謂艮之隨。隨其出也,君必速出。」姜曰:「亡。是於《周易》曰『隨,元亨利貞,無咎。』元,善之長也;亨,嘉之會也;利,義之和也;貞,事之幹也。終故不可誣也,是以雖隨無咎。今我婦人而與於亂,固在下位,而有不仁,不可謂元;不靖國家,不可謂亨;作而害身,不可謂利;棄位而放,不可謂貞。有四德者,隨而無咎,我皆無之,豈隨也哉!我則取惡,能無咎乎!必死於此,不得出矣。」卒薨於東宮。君子曰:「惜哉繆姜!雖有聰慧之質,終不得掩其淫亂之罪。」《》曰:「士之耽兮,猶可說也,女之耽兮,不可說也。」此之謂也。

3 魯宣繆姜:
頌曰:繆姜淫泆,宣伯是阻,謀逐季孟,欲使專魯,既廢見擯,心意摧下,後雖善言,終不能補。

《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/lu-xuan-mou-jiang