Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《魯莊哀姜》

Library Resources
1 魯莊哀姜:
哀姜者,齊侯之女,莊公之夫人也。初,哀姜未入時,公數如齊,與哀姜淫。既入,與其弟叔姜俱。公使大夫宗婦用幣見,大夫夏甫不忌曰:「婦贄不過棗栗,以致禮也。男贄不過玉帛禽鳥,以章物也。今婦贄用幣,是男女無別也。男女之別,國之大節也。無乃不可乎?」公不聽,又丹其父桓公廟宮之楹,刻其桷,以夸哀姜。哀姜驕淫,通於二叔公子慶父、公子牙。哀姜欲立慶父,公薨,子般立,慶父與哀姜謀,遂殺子般於黨氏,立叔姜之子,是為閔公。閔公既立,慶父與哀姜淫益甚,又與慶父謀殺閔公而立慶父,遂使卜齮襲弒閔公於武闈。將自立,魯人謀之,慶父恐,奔莒,哀姜奔邾。齊桓公立僖公,聞哀姜與慶父通以危魯,乃召哀姜,酖而殺之,魯遂殺慶父。《》云:「啜其泣矣,何嗟及矣!」此之謂也。

2 魯莊哀姜:
頌曰:哀姜好邪,淫於魯莊,延及二叔,驕妒縱橫,慶父是依,國適以亡,齊桓征伐,酖殺哀姜。

《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
《文選樓叢書》本《新刊古列女傳》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/lu-zhuang-ai-jiang