Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《大礼》

Library Resources
Related resources
1 大礼:
文王问太公曰:“君臣之礼如何?”
太公曰:“为上唯临,为下唯沈;临而无远,沈而无隐。为上唯周,为下唯定;周、则天也,定、则地也。或天或地,大礼乃成。”

2 大礼:
文王曰:“主位如何?”
太公曰:“安徐而静,柔节先定,善与而不争。虚心平志,待物以正。”

3 大礼:
文王曰:“主听如何?”
太公曰:“勿妄而许,勿逆而拒;许之则失守,拒之则闭塞。高山仰之,不可极也;深渊度之,不可测也。神明之德,正静其极。”

4 大礼:
文王曰:“主明如何?”
太公曰:“目贵明,耳贵聪,心贵智。以天下之目视,则无不见也。以天下之耳听,则无不闻也。以天下之心虑,则无不知也。辐凑并进,则明不蔽矣。”

URN: ctp:liu-tao/da-li