Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 柏常騫問道無滅身無廢晏子對以養世君子

《柏常騫問道無滅身無廢晏子對以養世君子》

Library Resources
Related resources
1 柏常騫問... :
柏常騫去周之齊,見晏子曰:「騫,周室之賤史也,不量其不肖,願事君子。敢問正道直行則不容于世,隱道危行則不忍,道亦無滅,身亦無廢者何若?」

2 柏常騫問... :
晏子對曰:「善哉!問事君乎。嬰聞之,執二法裾,則不取也;輕進苟合,則不信也;直易無諱,則速傷也;新始好利,則無敝也。且嬰聞養世之君子,從重不為進,從輕不為退,省行而不伐,讓利而不夸,陳物而勿專,見象而勿彊,道不滅,身不廢矣。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/bai-chang-qian-wen-dao-wu