Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公敕五子之傅而失言晏子諫

《景公敕五子之傅而失言晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公敕五... :
景公有男子五人,所使傅之者,皆有車百乘者也,晏子為一焉。公召其傅曰:「勉之!將以而所傅為子。」及晏子,晏子辭曰:「君命其臣,據其肩以盡其力,臣敢不勉乎!今有之家,此一國之權臣也,人人以君命命之曰:『將以而所傅為子,』此離樹別黨,傾國之道也,嬰不敢受命,願君圖之!」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-chi-wu-zi-zhi