Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 景公使燭鄒主鳥而亡之公怒將加誅晏子諫

《景公使燭鄒主鳥而亡之公怒將加誅晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公使燭... :
景公好弋,使燭鄒主鳥而亡之,公怒,詔吏殺之。

2 景公使燭... :
晏子曰:「燭鄒有罪三,請數之以其罪而殺之。」公曰:「可。」於是召而數之公前,曰:「燭鄒!汝為吾君主鳥而亡之,是罪一也;使吾君以鳥之故殺人,是罪二也;使諸侯聞之,以吾君重鳥以輕士,是罪三也。」數燭鄒罪已畢,請殺之。

3 景公使燭... :
公曰:「勿殺!寡人聞命矣。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-shi-zhu-zou-zhu