Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 景公為大鐘晏子與仲尼柏常騫知將毀

《景公為大鐘晏子與仲尼柏常騫知將毀》

Library Resources
Related resources
1 景公為大... :
景公為大鐘,將懸之。晏子、仲尼、柏常騫三人朝,俱曰:「鐘將毀。」衝之,果毀。公召三子而者問之。晏子對曰:「鐘大,不祀先君而以燕,非禮,是以曰鐘將毀。」仲尼曰:「鐘大而懸下,衝之其氣下回而上薄,是以曰鐘將毀。」柏常騫曰:「今庚申,雷日也,音莫勝於雷,是以曰鐘將毀也。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wei-da-zhong-yan