Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公為巨冠長衣以聽朝晏子諫

《景公為巨冠長衣以聽朝晏子諫》

Books referencing 《景公為巨冠長衣以聽朝晏子諫》 Library Resources
Related resources
1 景公為巨... :
景公為巨冠長衣以聽朝,疾視矜立,日晏不罷。晏子進曰:「聖人之服中,侻而不駔,可以導眾,其動作,侻順而不逆,可以奉生,是以下皆法其服,而民爭學其容。今君之服,駔華不可以導眾民,疾視矜立,不可以奉生,日晏矣,君不若脫服就燕。」公曰:「寡人受命。」退朝,遂去衣冠、不復服。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wei-ju-guan-chang