Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公為履而飾以金玉晏子諫

《景公為履而飾以金玉晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公為履... :
景公為履,黃金之綦,飾以銀,連以珠,良玉之絇,其長尺,冰月服之,以聽朝。

2 景公為履... :
晏子朝,公迎之,履重,僅能舉足,問曰:「天寒乎?」

3 景公為履... :
晏子曰:「君奚問天之寒也?古聖人製衣服也,冬輕而暖,夏輕而凊,今君之履,冰月服之,是重寒也,履重不節,是過任也,失生之情矣。故魯工不知寒溫之節,輕重之量,以害正生,其罪一也;作服不常,以笑諸侯,其罪二也;用財無功,以怨百姓,其罪三也。請拘而使吏度之。」公苦,請釋之。

4 景公為履... :
晏子曰:「不可。嬰聞之,苦身為善者,其賞厚;苦身為非者,其罪重。」公不對。晏子出,令吏拘魯工,令人送之境,使不得入。公撤履,不復服也。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wei-lv-er-shi