Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公問古之盛君其行如何晏子對以問道者更正

《景公問古之盛君其行如何晏子對以問道者更正》

Library Resources
Related resources
1 景公問古... :
景公問晏子曰:「古之盛君,其行何如?」

2 景公問古... :
晏子對曰:「薄于身而厚于民,約于身而廣于世:其處上也,足以明政行教,不以威天下;其取財也,權有無,均貧富,不以養嗜欲;誅不避貴,賞不遺賤;不淫于樂,不遁于哀;盡智導民,而不伐焉,勞力歲事,而不責焉;為政尚相利,故下不以相害,行教尚相愛,故民不以相惡為名;刑罰中于法,廢罪順於民。是以賢者處上而不華,不肖者處下而不怨,四海之內,社稷之中,粒食之民,一意同欲。若夫私家之政,生有遺教,此盛君之行也。」公不圖。

3 景公問古... :
晏子曰:「臣聞問道者更正,聞道者更容。今君稅斂重,故民心離;市買悖,故商旅絕;玩好充,故家貨殫。積邪在于上,蓄怨藏于民,嗜欲備于側,毀非滿于國,而公不圖。」

4 景公問古... :
公曰:「善。」于是令玩好不御,公市不豫,宮室不飾,業土不成,止役輕稅,上下行之,而百姓相親。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-gu-zhi-sheng